Dây chuyền này chủ yếu để sản xuất dây chuyền lớn với yêu cầu hàn, máy có thể hoàn thành việc tạo dây chuyền, và hàn các mối nối hoàn toàn tự động. Hình bên phải là máy hàn khớp.  


  • Hình thành chuỗi& Máy hàn Hình thành chuỗi& Máy hàn
    Dây chuyền hàn và uốn dây chuyền lớn. Dây chuyền này chủ yếu để sản xuất dây chuyền lớn với yêu cầu hàn, máy có thể hoàn thành việc tạo dây chuyền và hàn mối nối hoàn toàn tự động. Hình bên phải là máy hàn khớp.

Gửi yêu cầu của bạn