Dòng này chủ yếu là để tạo ra chuỗi lớn với yêu cầu hàn, máy có thể hoàn thành việc tạo chuỗi và hàn khớp hoàn toàn tự động. Hình ảnh bên phải là máy hàn phù hợp.